عکس/بازدید مدیران سازمان سینمایی از سینماهای حوزه هنری در تبریز

منتشر شده در 2 شهریور 1395
عکس/بازدید مدیران سازمان سینمایی از سینماهای حوزه هنری در تبریز عکس/بازدید مدیران سازمان سینمایی از سینماهای حوزه هنری در تبریز عکس/بازدید مدیران سازمان سینمایی از سینماهای حوزه هنری در تبریز عکس/بازدید مدیران سازمان سینمایی از سینماهای حوزه هنری در تبریز عکس/بازدید مدیران سازمان سینمایی از سینماهای حوزه هنری در تبریز

حبیب ایل بیگی و محمدرضا فرجی از سینماهای حوزه هنری در تبریز بازدید کردند.