«آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1

منتشر شده در 5 مهر 1395
«آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1 «آزادی» میزبان مردم آبادان شد/ گزارش تصویری1

آیین ویژه بازگشایی سینما «آزادی» آبادان با حضور مدیران حوزه هنری و سینماگران برگزار شد - عکاس: سحر قریب.