ارائه و بررسی طرح الگوهای ساخت سینما در دانشگاه تهران

منتشر شده در 22 اردیبهشت 1397

چهارمین نشست ارائه و داوری طرح های پژوهشی معاونت توسعه و فناوری سازمان امور سینمایی با عنوان تهیه وتدوین اصول ، استانداردها و الگوهای ساخت ،توسعه و بازسازی سینما در ایران با حضور جمعی از مهندسان و طراحان سینما ،صاحبان سینما و پردیس های سینمایی ،کارشناسان و متخصصان سینما و مدیران و اعضای کمیسیون ماده 5 سازمان سینمایی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی ،سمعی و بصری ، این پژوهش که توسط معاونت پژوهشی پردیس هنرهای زیبا با مدیریت محمد عینی فر انجام و ارائه شد با بررسی اسناد و مطالعات موجود در خصوص سینماهای کشور و مطالعه موردی سینماهای شهر تهران و سینماهای مهم جهان به چارچوبی برای تدوین اصول و استانداردها و الگوهای ساخت سینما رسیده است .این چارچوب در محورهای گونه شناختی سینماها ،خصوصیات کالبدی ،خصوصیات کارکردی و خصوصیات معنایی در کنار خصوصیات موضوعی تدوین شده است .

بر مبنای این چارچوب مجریان پژوهش به اصول و استانداردهایی دست یافتند که به عنوان پایه و مبنای بازنگری در قواعد و مقررات موجود و تکمیل آنها در اختیار سیاستگذاران سینمایی و سینما گران قرار خواهد گرفت. در ابتدای این نشست که صبح شنبه 22 اردیبهشت برگزار شد محمود اربابی معاون توسعه و فناوری سازمان سینمایی ضمن تقدیر از مجریان پژوهش انجام شده و تاثیر مثبت این پژوهش برانجام بازنگری وتدوین آیین نامه ساخت سینما که آخرین بار در سال 1345تدوین گردیده است گفت : امیدوار است این پژوهش ها در عرصه عمل توسط ذینفعان مورد توجه قرار گیرد.