تصاویر نشست مدیران سینمایی حوزه هنری در تهران

منتشر شده در 19 تیر 1397
تصاویر نشست مدیران سینمایی حوزه هنری در تهران تصاویر نشست مدیران سینمایی حوزه هنری در تهران تصاویر نشست مدیران سینمایی حوزه هنری در تهران تصاویر نشست مدیران سینمایی حوزه هنری در تهران تصاویر نشست مدیران سینمایی حوزه هنری در تهران تصاویر نشست مدیران سینمایی حوزه هنری در تهران تصاویر نشست مدیران سینمایی حوزه هنری در تهران تصاویر نشست مدیران سینمایی حوزه هنری در تهران

ششمین سمینار مدیران امور سینمایی حوزه هنری در تهران برگزار شد.
عکس: محمد بیگلری