پایان یک سال پر تلاش/ گزارش تصویری سمینار مدیران سینمایی حوزه هنری

منتشر شده در 21 اسفند 1397
پایان یک سال پر تلاش/ گزارش تصویری سمینار مدیران سینمایی حوزه هنری پایان یک سال پر تلاش/ گزارش تصویری سمینار مدیران سینمایی حوزه هنری پایان یک سال پر تلاش/ گزارش تصویری سمینار مدیران سینمایی حوزه هنری پایان یک سال پر تلاش/ گزارش تصویری سمینار مدیران سینمایی حوزه هنری پایان یک سال پر تلاش/ گزارش تصویری سمینار مدیران سینمایی حوزه هنری پایان یک سال پر تلاش/ گزارش تصویری سمینار مدیران سینمایی حوزه هنری پایان یک سال پر تلاش/ گزارش تصویری سمینار مدیران سینمایی حوزه هنری پایان یک سال پر تلاش/ گزارش تصویری سمینار مدیران سینمایی حوزه هنری

سمینار پایان سال مدیران سینمایی حوزه هنری به میزبانی تهران برگزار شد.

عکس‌ها: محمد جهان بیگلری