سینما «بهمن» و اکران بهاری/ گزارش تصویری از سینما «بهمن» تهران

منتشر شده در 21 فروردین 1398
سینما «بهمن» و اکران بهاری/ گزارش تصویری از سینما «بهمن» تهران سینما «بهمن» و اکران بهاری/ گزارش تصویری از سینما «بهمن» تهران سینما «بهمن» و اکران بهاری/ گزارش تصویری از سینما «بهمن» تهران سینما «بهمن» و اکران بهاری/ گزارش تصویری از سینما «بهمن» تهران سینما «بهمن» و اکران بهاری/ گزارش تصویری از سینما «بهمن» تهران سینما «بهمن» و اکران بهاری/ گزارش تصویری از سینما «بهمن» تهران سینما «بهمن» و اکران بهاری/ گزارش تصویری از سینما «بهمن» تهران سینما «بهمن» و اکران بهاری/ گزارش تصویری از سینما «بهمن» تهران سینما «بهمن» و اکران بهاری/ گزارش تصویری از سینما «بهمن» تهران سینما «بهمن» و اکران بهاری/ گزارش تصویری از سینما «بهمن» تهران

سینما «بهمن» تهران پس از بازسازی با فضایی جدید و امکانات مناسب در خدمت سینمادوستان است.

عکس‌ها: دانیال ابراهیمی