بازسازی سینماهای حوزه هنری در سال 1394

منتشر شده در 31 اردیبهشت 1395
بازسازی سینماهای حوزه هنری در سال 1394 بازسازی سینماهای حوزه هنری در سال 1394 بازسازی سینماهای حوزه هنری در سال 1394 بازسازی سینماهای حوزه هنری در سال 1394 بازسازی سینماهای حوزه هنری در سال 1394 بازسازی سینماهای حوزه هنری در سال 1394 بازسازی سینماهای حوزه هنری در سال 1394

حوزه هنری در سال 94 سینماهای آفریقای مشهد، شاهد تهران و فلسطین همدان را بازسازی، تجهیز و بهسازی کرد.