پردیس هویزه مشهد

سینما پردیس هویزه مشهد


استان : خراسان رضوی


شهر : مشهد


تعداد سالن : 8


ظرفیت سینما : 1,139 نفر


سال ساخت : 1349


آدرس : خیابان دانشگاه-چهارراه گلستان

فیلم های در حال اکران سینما پردیس هویزه مشهد
فیلم چهار انگشت
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/12/25 15:45
سالن سه 1397/12/25 11:15-13:00-14:45-16:30-18:15-20:00-21:45-23:30
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهار 1397/12/26 15:00-19:00-22:45
هفت 1397/12/29 18:15-23:59
چهار 1397/12/29 10:00-12:00-16:00-22:00
هشت 1398/01/26 13:45-19:45
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هشت 1397/12/26 19:45-21:45
هفت 1397/12/26 16:30
شش 1397/12/26 09:45-11:30-13:15
فیلم ژن خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هشت 1397/12/28 09:45-11:45-15:45-17:45-23:30
چهار 1397/12/28 14:00
هفت 1397/12/28 20:00-22:00
فیلم غلامرضا تختی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هفت 1397/12/26 10:30-12:30-14:30
چهار 1397/12/26 18:00-290:00-23:59
شش 1397/12/29 22:45
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/12/28 10:15-12:45-19:45-22:15
پنج 1397/12/28 09:30-11:45-14:15-17:00-21:30-23:59
سالن اصلی 1397/12/29 18:00
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/29 10:00-12:00-14:00-16:00-20:30-22:30-23:59
سالن دو 1398/01/29 17:45
پنج 1398/01/29 19:30