پردیس هویزه مشهد

سینما پردیس هویزه مشهد


استان : خراسان رضوی


شهر : مشهد


تعداد سالن : 8


ظرفیت سینما : 1,139 نفر


سال ساخت : 1349


آدرس : خیابان دانشگاه-چهارراه گلستان

فیلم های در حال اکران سینما پردیس هویزه مشهد
فیلم اتاق تاریک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شش 1397/09/30 23:00
هفت 1397/09/30 20:15
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/12 18:00-20:00-23:59
سالن سه 1397/10/12 20:30
دو 1397/10/12 13:00-15:00
پنج 1397/10/16 12:15
فیلم دزد و پری 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هفت 1397/10/12 16:45-18:30
فیلم کلمبوس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/10/12 21:00
سالن سه 1397/10/14 10:30-16:30-22:15
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن پنج 1397/10/19 12:15-17:30-21:00
سالن هشت 1397/10/19 23:59
فیلم درساژ
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شش 1397/10/20 11:30-13:15
فیلم سندباد و سارا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شش 1397/10/27 10:00
هفت 1397/11/08 13:15
فیلم ترانه
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن هفت 1397/11/05 11:30-22:15
فیلم جن زیبا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/25 14:00-16:00-20:00
سالن دو 1397/11/25 11:00-23:00
سالن سه 1397/11/25 18:30
فیلم سوءتفاهم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن سه 1397/11/25 1230-14:30-23:59
سالن دو 1397/11/25 17:00-19:00
سالن چهار 1397/11/25 22:30
فیلم ضربه فنی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهار 1397/11/25 10:00-23:59
هشت 1397/11/25 17:15-20:45
فیلم ماموریت غیرممکن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
پنج 1397/11/25 14:00-15:45-22:45