قانون مورفی


کارگردان : رامبد جوان

تاریخ اکران : 1397/10/11

سال ساخت : 1397

بازیگران : امیر جدیدی، امیر جعفری، هادی کاظمی، سروش صحت و رامبد جوان


سینماهای در حال اکران این فیلم :

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/09/17 1397/11/17 10:30,12:15,14:00,16:00,17:45,19:45

29 بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/13 1397/12/13 18:00

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/10/12 1397/12/12 09:30,11:30,13:30,17:30,19:20,23:30
سالن اصلی 1397/10/17 1397/12/17 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:30
سالن دو 1397/10/17 1397/12/17 20:00

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/17 1397/12/17 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:30
سالن ساحل 1397/10/25 1397/12/25 15:15
فانوس 1397/10/14 1397/12/14 10:45,12:30,14:15,16:00,19:45,21:30,23:10
سالن اصلی 1397/10/12 1397/12/12 10:00,11:45,13:30,15:15,17:00,18:45,20:30,22:15
سالن دو 1397/10/12 1397/12/12 12:00,16:00,20:00
سالن اصلی 1397/10/17 1397/12/17 15:45,21:00
سالن اصلی 1397/10/16 1397/12/16 16:15,20:00
سالن اصلی 1397/10/24 1397/12/24 14:30,21:00
سالن دو 1397/10/16 1397/12/16 18:00
سالن اصلی 1397/10/13 1397/12/13 13:30,17:30,21:30
سالن اصلی 1397/10/24 1397/12/24 15:00,19:00
سالن دو 1397/10/24 1397/12/24 09:30,11:30,13:30,15:30,17:30,19:30
سالن اصلی 1397/10/24 1397/12/24 11:45,17:30,19:30
سالن اصلی 1397/10/24 1397/12/24 18:00

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سپاهان دو 1397/10/12 1397/12/12 11:00,13:00,15:00,19:00,23:00

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/14 1397/12/14 18:30,20:30

هجرت


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
هجرت 1397/10/17 1397/12/17 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,20:15
سالن اصلی 1397/10/24 1397/12/24 13:00,15:00,19:00

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/12 1397/11/15 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00,22:45

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/10/18 1397/12/12 10:00,11:45,13:30,15:15,19:00,22:15

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شاهد 1397/10/12 1397/12/12 12:30,16:30
شقایق 1397/10/19 1397/12/19 20:00

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/12 1397/12/12 22:15

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/10/19 1397/12/19 10:00,12:00,14:00,18:00,20:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/16 1397/12/16 11:00,19:00,21:00

فلسطین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/15 1397/12/15 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00
سالن اصلی 1397/10/12 1397/12/12 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,22:15
سالن اصلی 1397/10/26 1397/12/26 14:00,18:00

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/16 1397/12/16 14:00,18:00
سالن اصلی 1397/10/17 1397/12/17 11:00,16:00,22:00

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/17 1397/12/17 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00

سپهر


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/17 1397/12/17 12:30,18:00,22:00

پردیس هویزه مشهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهار 1397/10/16 1397/12/16 16:45
سالن سه 1397/10/12 1397/12/12 12:30,20:15
سالن اصلی 1397/10/12 1397/12/12 14:00,16:00,18:00,20:00,22:00,23:59
سالن دو 1397/10/12 1397/12/12 15:00
پنج 1397/10/12 1397/12/12 10:15,12:15
هشت 1397/10/12 1397/12/12 19:15

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/10/15 1397/12/15 16:30,20:00,22:00

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/12 1397/12/12 12:00,16:00,20:00,22:15,23:59

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهلستون 1397/10/12 1397/12/12 10:15,12:15,14:15,16:15,18:15,20:15,22:15,23:59

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/19 1397/12/19 17:00,21:00

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/14 1397/12/14 18:30

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ1 1397/10/17 1397/12/17 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,20:45

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/24 1397/12/24 10:30,16:30,20:30

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/20 1397/12/20 16:30,20:30,22:15

پردیس سینمایی ساحل اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
نصف جهان 1397/10/12 1397/12/12 10:15,12:15,14:5,16:15,18:15,20:15,22:15

بهمن خوراسگان اصفهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/10/15 1397/12/15 14:30,22:15