تگزاس

هیچوقت یه ایرانی رو تهدید نکن ، حتی تو تگزاکارگردان : مسعود اطیابی

تاریخ اکران : 1397/01/29

سال ساخت : 1396

بازیگران : حمید فرخ نژاد ، سام درخشانی ، پژمان جمشیدی ، گابریلا پتری ، توگان تی شی را ، آدریانو تولوزا، تی آگو متوس ، فرانسین لیما ، لی بوم بوم


سینماهای در حال اکران این فیلم :

انقلاب


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/23 1397/04/21 11:15,13:00,14:45,16:30,18:15,20:00,22:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/01 1397/03/30 12:30,14:30,16:30,22:30
سالن دو 1397/02/01 1397/03/30 23:59
سالن دو 1397/02/21 1397/04/19 16:30,18:30,20:30
سالن اصلی 1397/02/03 1397/04/01 10:30,12:30,21:30

بهمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/02/18 1397/04/16 10:00,12:00,14:00,18:00,21:00,23:00
دریا 1397/02/15 1397/04/13 11:30,22:00
فانوس 1397/02/07 1397/04/05 15:30
سالن ساحل 1397/02/07 1397/04/05 01:20
سالن اصلی 1397/01/29 1397/03/31 10:00,11:45,13:30,15:15,17:00,18:45,20:30
سالن دو 1397/02/26 1397/04/24 18:30
سالن اصلی 1397/02/15 1397/04/13 16:30,21:30
سالن اصلی 1397/02/15 1397/04/13 18:00,23:00
سالن اصلی 1397/02/22 1397/04/20 18:00,23:00
سالن دو 1397/02/09 1397/04/07 12:00,22:00
سالن اصلی 1397/02/07 1397/04/05 19:30,23:45
سالن سه 1397/02/19 1397/04/17 22:00
سالن اصلی 1397/02/15 1397/04/13 15:15,17:30,19:45,22:00

سپاهان


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/01/30 1397/03/31 10:30,14:30,18:30,21:00

یاسمن


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/02/15 1397/04/13 14:00,15:30,17:00,18:30,20:00,21:30,23:00
سالن اصلی 1397/02/15 1397/04/13 10:30

پیام


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
پیام 1397/01/29 1397/03/31 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,22:30

سپیده


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/01/29 1397/03/31 11:40,15:10,20:30
سالن اصلی 1397/01/31 1397/03/29 11:40,15:10,20:30

شاهد


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
شاهد 1397/01/29 1397/03/31 10:30
شاهد 1397/02/16 1397/04/14 12:30,16:30
شقایق 1397/02/16 1397/04/14 20:30

فردوسی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/29 1397/03/31 11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,22:30

اکسین


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
همکف 1397/02/12 1397/04/10 10:00,14:00,18:00,22:00

ایران


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/07 1397/04/05 13:00,17:00,21:00

سعدی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/12 1397/04/10 11:00,15:00,19:00,23:00

آزادی


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/25 1397/04/23 14:00,16:00,22:00
سالن اصلی 1397/02/11 1397/04/09 20:00,23:50

عصرجدید


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/16 1397/04/14 10:00,12:00,14:00,16:00,21:30

استقلال


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/02/23 1397/04/21 14:30,16:30,18:30,20:30

قدس


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/01 1397/03/30 14:30,17:45,23:00
سالن دو 1397/02/18 1397/04/16 19:00

آفریقا


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/01/31 1397/03/29 22:00

پردیس چهار باغ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
چهلستون 1397/02/18 1397/04/16 14:15
نقش جهان 1397/01/31 1397/03/29 12:30,16:30,21:00
چهارسوق 1397/02/07 1397/04/05 19:00

نخل


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن دو 1397/02/22 1397/04/20 01:30,17:30,23:30

بهار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/08 1397/04/06 14:30,21:00

پردیس فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
فرهنگ 2 1397/02/08 1397/04/06 10:30,12:30,14:30,16:30,18:30,21:00,22:30

آزادی بیجار


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/17 1397/04/15 16:00,20:00

فرهنگ


سالن از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت
سالن اصلی 1397/02/27 1397/04/25 18:00,23:00