پروژه هاي انجام شده در سال1388-1شروع و اتمام بازسازي سالن آمفي تاتر دانشگاه مازندران بابلسر
الف- طراحي نحوه بازسازي آمفي تاتر
ب- اجراي دكوراتيو كامل داخلي با استفاده از MDF و پارچه ديرسوز
ج – اجراي كامل نورپردازي سقف و بدنه هاي سالن
د – اجراي سيستم صوت حرفه اي جهت مراسم هاي مختلف
ه – تعويض ونصب ويدئو پروژكتورو پرده نمايش جديد -2اتمام پروژه دانشكده دامپزشكي (ساخت وتجهيز سالن آمفي تاتر)