پروژه های انجام شده در سال 1381


 

   1- تجهیز سالن سینما مركز تحقیقات استراتژیك شامل پرده اكران با مكانیزم برقی بالارونده، پرده اكران بغل رو دستی، آپارات 16 میلیمتری EIKI، آپارات 35 میلیمتری مئوپتا، سیستم نورپردازی .

   2- طراحی، ساخت و تجهیز سالن كنفرانس ساختمان مركزی تأمین اجتماعی .

   3- طراحی، ساخت و تجهیز سالن كنفرانس صنایع هواپیمایی.

   4- طراحی، ساخت و تجهیز سالن كنفرانس دانشگاه صنعتی شریف .