پروژه های انجام شده در سال 1379


 

1-       تجهیز سالن سینما و آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی ورزشی شهرك بعثـت پتـروشیمی بندر امـام

2-       تجهیز سالن سینمای شهرك مروارید شركت نفت بندرعباس

3-       تجهیز سالن سینمای كوی دانشگاه تهران

4-       تهیه و نصب سیستم صوتی ورزشگاه چند منظوره و مسجد شهرك بعثت پتروشیمی بندر امام .

5-       تهیه و نصب سیستم صوتی پارك پامچال تهران .

6-        تهیه و نصب پرده بغل رو سالن آمفی تئاتر هلال احمر مهاباد .

7-       تهیه و نصب صندلیهای سالن كتابخانه عمومی همدان .

8-       تهیه و نصب دو دستگاه آپارات K.P.K23، و پرده اكران در سینمای شهرستان آستارا .

9-       تهیه و نصب پرده هی بغل رو دستی و برقی و اجری كفپوش ریختگی در سالن اداره ارشاد شهرستان خـاش .   

10-    تهیه و نصب پرده های بغل رو دستی و برقی و اجرای كفپوش ریختگی در سالن اداره ارشاد هرستان چابـهار

11-    تهیه و نصب پرده های بغل رو دستی و برقی و اجرای كفپوش ریختگی در سالن اداره ارشاد شهرستان زابــل .

12-    تهیه و نصب پرده های بغل رو دستی و برقی و اجرای كفپوش ریختگی در سالن اداره ارشاد شهرستان نیك شهر.

13-    تهیه و نصب پرده های بغل رو دستی و برقی و اجرای كفپوش ریختگی در سالن اداره ارشاد شهرستان ایرانشهر.

14-    تهیه و نصب دو دستگاه آپاراتK.P.K23 درسالن اداره ارشاد شهرستان شوشتر.

15-    تهیه و نصب دو دستگاه آپارات KPK23 درسالن اداره ارشاد شهرستان آبادان.

16-     تهیه و نصب دو دستگاه آپارات K.P.K23 درسالن اداره ارشاد شهرستان اهواز.

17-    تهیه و نصب دو دستگاه آپارات CK1000، در دانشگاه خواجه نصیر.

18-    تهیه و نصب دو دستگاه آپارات CK1000، در دانشگاه زاهـدان.

19-    تهیه و نصب دو دستگاه آپارات CK1000، در دانشگاه علم وصنعت.

        20-  تهیه و نصب دو دستگاه آپارات CK1000، در دانشگاه شیراز.

21-     طراحی و احداث سالن شمارة 3 سینمای شاهد تهران.