پروژه های انجام شده در سال 1378


1-       باز سازی و نوسازی سینما سپیده تهران

2-       طراحی و احداث سالن شماره 2 سینما شاهد تهران.

3-         بازسازی و نوسازی سینما استقلال تهران

4-       بازسازی و نوسازی سینما هویزه مشهد

5-       تعویض كلی و نصب صندلیهای جدید در سینماهای آفریقا اهواز، فجر رودسر، فلسطین اهواز، هجرت گنبد، استقلال تهران، قدس گنبد، انقلاب میاندوآب، سعدی شیراز .