پروژه های انجام شده در سال 1377

تاریخ اتمام پروژه : 29 اسفند 1377

 

1-       بازسازی و نوسازی سینما هجرت كرج

2-       طراحی و احداث سالن شماره 2 سینما 29 بهمن تبریز

3-       بازسازی و نوسازی سینما ایران ارومیه

4-       طراحی و احداث سالن شماره 2 سینما بهمن آمل