پروژه های انجام شده در سال 1377


 

1-       بازسازی و نوسازی سینما هجرت كرج

2-       طراحی و احداث سالن شماره 2 سینما 29 بهمن تبریز

3-       بازسازی و نوسازی سینما ایران ارومیه

4-       طراحی و احداث سالن شماره 2 سینما بهمن آمل