پروژه های انجام شده در سال 1376


 

 

1-       ساخت و راه اندازي سالن نمايش مجتمع نور قم

2-       طراحي و احداث سالن شماره 2 سينما قدس مشهد

3-       آماده سازی و راه اندازی سالن بنیاد شهید

4-       طراحی و احداث سالن صبا كاشان

5-       طراحی و احداث سالن سپهر كاشان

6-        طراحی و احداث سالن شماره 2 سینما بهمن تهران

7-       طراحی، احداث و راه اندازی سالن سیروان سنندج

8-       بازسازی و نوسازی سینما بهمن تهران

9-       تجهیز سالن سینما فجر اسلامشهر