پروژه های انجام شده در سال 1375


 

 

1-       طراحي و احداث سالن شماره 2 سينما ياسمن زنجان

2-       طراحي و احداث سالن آمفي تأتر شركت نفتكشها

3-        طراحي و احداث سالن سينما ياسمن مشهد.

4-       طراحي و احداث سالن  سينما نسترن مشهد

5-       طراحي و احداث سالن نمايش مجتمع فرهنگي شيخ مفيد قم

6-        طراحي و احداث سالن سينما ساويز گوهر شهر.