پروژه های انجام شده در سال 1395


برنامه بازسازی و تجهیز سینماهای حوزه هنری از آغاز سال 1395 با جدیت دنبال شده است.

سینما فلسطین اصفهان

آغاز بهره برداری فروردین 1395

سینما قدس تبریز

بازسازی آغاز شد.

سینما آبادان آبادان

این سینما 4 مهرماه افتتاح شد.

سینما چهارباغ اصفهان

پس از تخریب و آغاز ساخت پردیس، این سینما دهه فجر افتتاح شد.

سینما بهمن تهران

سالن یک این سینما بازسازی شد و دهه فجر به بهره برداری رسید.