پروژهای انجام شده در سال 1396


فعالیت های موسسه بهمن سبز در سال 96

آغاز ساخت پردیس «ساحل» اصفهان

آغاز بازسازی سینما «فلسطین» بروجرد

آغاز بازسازی سینما «فجر» سیاهکل

ادامه بازسازی سینما «قدس» تبریز