پروژهای انجام شده در سال 1397


پروژه های انجام شده در سال 1397 عبارتند از

 

افتتاح پردیس سینمایی قدس تبریز با دو سالن

سینما قدس تبریزادامه بازسازی مجتمع فرهنگی فجر سیاهکل

افتتاح پردیس ساحل اصفهان

افتتاح سینما فلسطین بروجرد