پروژه های انجام شده

پردیس 10 سالنه «مهر کوهسنگی» مشهد
پردیس 10 سالنه «مهر کوهسنگی» مشهد
تاریخ پایان : 1 خرداد 1400
پردیس 7 سالنه «بهمن» سنندج
پردیس 7 سالنه «بهمن» سنندج
تاریخ پایان : 22 بهمن 1399
پردیس 5 سالنه «بهمن» شهرکرد
پردیس 5 سالنه «بهمن» شهرکرد
تاریخ پایان : 22 بهمن 1399
پردیس 5 سالنه «عصر جدید» گرگان
پردیس 5 سالنه «عصر جدید» گرگان
تاریخ پایان : 22 بهمن 1399
پروژه های انجام شده در سال 1395
پروژه های انجام شده در سال 1395
تاریخ پایان : 29 دی 1395
پروژه های انجام شده در سال1394
پروژه های انجام شده در سال1394
تاریخ پایان : 16 اسفند 1394
پروژه های انجام شده در سال1393
پروژه های انجام شده در سال1393
تاریخ پایان : 29 اسفند 1393
پروژه هاي انجام شده در سال1390
پروژه هاي انجام شده در سال1390
تاریخ پایان : 29 اسفند 1390
پروژه های انجام شده در سال1389
پروژه های انجام شده در سال1389
تاریخ پایان : 29 اسفند 1389
پروژه هاي انجام شده در سال1388
پروژه هاي انجام شده در سال1388
تاریخ پایان : 29 اسفند 1388
پروژه هاي انجام شده در سال1387
پروژه هاي انجام شده در سال1387
تاریخ پایان : 29 اسفند 1387
پروژه هاي انجام شده در سال 1386
پروژه هاي انجام شده در سال 1386
تاریخ پایان : 29 اسفند 1386
 پروژه هاي انجام شده در سال1385
پروژه هاي انجام شده در سال1385
تاریخ پایان : 29 اسفند 1385
پروژه هاي انجام شده در سال1384
پروژه هاي انجام شده در سال1384
تاریخ پایان : 29 اسفند 1384
پروژه هاي انجام شده در سال1383
پروژه هاي انجام شده در سال1383
تاریخ پایان : 30 اسفند 1383
پروژه هاي انجام شده در سال1382
پروژه هاي انجام شده در سال1382
تاریخ پایان : 29 اسفند 1382
پروژه های انجام شده در سال 1381
پروژه های انجام شده در سال 1381
تاریخ پایان : 29 اسفند 1381
پروژه های انجام شده در سال 1380
پروژه های انجام شده در سال 1380
تاریخ پایان : 29 اسفند 1380
پروژه های انجام شده در سال 1379
پروژه های انجام شده در سال 1379
تاریخ پایان : 30 اسفند 1379
پروژه های انجام شده در سال 1378
پروژه های انجام شده در سال 1378
تاریخ پایان : 29 اسفند 1378
پروژه های انجام شده در سال 1377
پروژه های انجام شده در سال 1377
تاریخ پایان : 29 اسفند 1377
پروژه های انجام شده در سال 1376
پروژه های انجام شده در سال 1376
تاریخ پایان : 29 اسفند 1376
پروژه های انجام شده در سال 1375
پروژه های انجام شده در سال 1375
تاریخ پایان : 30 اسفند 1375