پخش و اکران فیلم های سینمایی

  رسانه ها و ازجمله سینما نقش کلیدی در شکل دادن به افکار عمومی دارند.کارکرد اصلی سینما سرگرمی است و تغییر و تحول در جوامع انسانی نتیجه اطلاعات و گستره نشر آن است .

 تاثیر سینما در افکار عمومی از دو منظر قابل واکاوی است : تاثیر محتوای فیلم و تاثیر محل نمایش فیلم (سینما)

 سینما بنیانگذار روابطی غیر مادی است که به شکل خاطره در حافظه جمعی آدمیان می ماند.

  خاطره یعنی هویت انسانی در برابر نقیضش یعنی از خود بیگانگی این خاطرات هم چون میراثی معنوی به زندگی آدمیان معنا می دهد.

  آدمیان در همین مکان های عمومی نظیر مسجد و تالار و سینما دارای احساسی مشترک می شوند .

مکان نمایش فیلم آدمیان را از حیث احساس و هیجان مشترک هدایت کرده آن احساس و هیجان ها را برهم افزایی می کند مکان نمایش فیلم با تخلیه هیجان های جمعی مانع انباشت و تراکم پیش بینی نشده شیوه های تخلیه آن که منجر به شورش و ناآرامی می شود .

  همین ویژگی است که سینما را مورد توجه حکومت ها و نیروهای تحول خواه یک نظام قرار داده است .

     ویژگی تهییج و هم هنگام ممانعت از بروز ناآرامی های کور ، هر دو دسته حاکمان وتحول خواهان را به توسل به سینما برای ایجاد اعتماد یا بی اعتمادی ، بسیج توده ها و در نهایت به کوشش برای شکل دادن افکار عمومی ترغیت می کند.