تخصص های بهمن سبز


پخش و اکران فیلم های سینمایی


رسانه ها و ازجمله سینما نقش کلیدی در شکل دادن به افکار عمومی دارند.کارکرد اصلی سینما سرگرمی است و تغییر و تحول در جوامع انسانی نتیجه اطلاعات و گستره نشر آن است .تاثیر سینما در افکار عمومی از دو منظر قابل واکاوی است...

ساخت و نوسازی سالن های سینما


بنا بر وظیفه ای که حوزه هنری نسبت به اماکن فرهنگی و هنری خود در سطح کشور دارد مصمم است به تدریج و به شکل برنامه ریزی شده و مدون، کلیه سالن های سینمایی خود را بازسازی و نوسازی نماید.